preklady youtube facebook rss
CVČ Lipt. Mikuláš
Centrum voľného času
pre deti a mládež  Liptovský Mikuláš

 Predmet činnosti

Príďte medzi nás.

Centrum voľného času Liptovský Mikuláš v súlade so zákonom č. 245 /2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času aj v tomto školskom roku ponúka pre deti a mládež:

1.) Pravidelnú krúžkovú činnosť

Pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť je vykonávaná formou záujmových útvarov (krúžkov, kurzov, súborov, klubov) Prehľad krúžkov

2.) Nepravidelnú príležitostnú činnosť

• formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, tvorivých dielní, súťaží, exkurzií a pod.
• formou výukových programov zameraných na prírodovedu , výtvarnú výchovu
• formou cyklických podujatí v oblasti primárnej prevencie drogových závislostí
• postupové športové súťaže a olympiády vyhlásené MŠ vedy výskumu a športu SR

3.) Prázdninovú činnosť

• formou denných prímestských táborov, formou jednorazovej dennej tematickej činnosti
• detskej univerzity v spolupráci s VŠ
• formou víkendových a odborných stretnutí ako praktické uplatnenie zručností a činností v záujmových útvaroch

4.) Metodickú činnosť

• zameraná na konzultačnú činnosť s externými pracovníkmi CVČ
• individuálny rozvoj profesijnej kariéry
• priebežná pedagogická prax poslucháčov stredných a vysokých pedagogických

Propagácia činnosti je vykonávaná cez mestský spravodaj Mikuláš, regionálnu tlač a TV Liptov, ako aj plagátmi, letákmi na www.cvclm.edu.sk ako aj email: dm@cvclm.edu.sk a osobným kontaktom zamestnancov CVČ v uvedených zariadeniach a na verejných podujatiach. Činnosť centra je zväčša financovaná z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš. Programový rozpočet je zahrnutý v sekcii školstvo (6.4).

Prihlásiť do jednotlivých činností sa môžete počas celého roka v CVČ na Nábreží Dr. A. Stodolu v L. Mikuláši. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


 O nás

Predmet činnosti

Pracovníci

Oddelenia

Dokumenty

 Kontakt
 Aktivity
 Odkazy

 © artVRBO 2010