preklady youtube facebook rss
CVČ Lipt. Mikuláš
Centrum voľného času
pre deti a mládež  Liptovský Mikuláš

  Krúžky

Ponuka CVČ Nábr.Dr.Aurela Stodolu 1932/47 )new ponuka pre CVČ alokované pracovisko Podbreziny 2017/18      

Centrum voľného času Liptovský Mikuláš v súlade so zákonom č. 245 /2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času aj v tomto školskom roku ponúka pre deti a mládež: 1.Pravidelnú krúžkovú činnosť; 2.nepravidelnú príležitostnú činnosť; 3.prázdninovú činnosť; 4.metodickú činnosť. 2.,3.,4. viac na...

PRAVIDELNÁ KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ:

Nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu z podielových daní len na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov, krúžky v CVČ sú pre deti od 5 rokov....ročník narodenia 2011. Na činnosť detí navštevujúce krúžky CVČ z trvalým pobytom nie v L.Mikuláši prispeli v roku 2016 tieto obce: Beňadiková, Bobrovec,Dúbrava,Galovany,Jakubovany,Kráľová Lehota, L.Ondrej,L.Sielnica,Lazisko,Lubeľa, Podtúreň, S.Kríž, L.Teplá, Uhorská Ves, V.Poruba,Vlachy....ĎAKUJEME

Prihlášku si môžete stiahnuť, vyplniť a doručiť do CVČ, prípadne oskenovanú poslať e-mailom.

Prihláška tu  (doc)      Rozvrh krúžkov 2017/18 (doc)      


Zápis do krúžkov

zápis do krúžkov sa začína 4. septembra 2017 priebežne každý deň, je možné sa prihlásiť na viac krúžkov,Prihláška tu  (doc)      vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ alebo poslať oscenovanú na mail dm@cvclm.edu.sk
 poplatok za jeden krúžok je 2,-€ mesačne pre deti do 15 rokov, nad 15 rokov 3,50 €
 krúžky v CVČ sú od 5 rokov....ročník narodenia 2012....nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu z podielových daní len na deti od 5 do 15 rokov,
 forma úhrady za krúžok v CVČ: bankovým spojením na č. účtu 8109506001/5600 PRIMA BANKA, IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001 do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku
 krúžková činnosť v CVČ sa začína 18. septembra 2017 (pondelok), na prvých stretnutiach s deťmi ich vedúci oboznámi s BOZP počas krúžku ( zápis a podpis v triednej knihe alebo prezenčnej listine),
 do 18.9. výchovní pracovníci pracujú od 9.00-15.00 a robia nábor do krúžkov a prípravu krúžkov, od 18.9. podľa rozvrhu krúžkovej činnosti,
 do 22.9. treba odovzdať vzdelávacie poukazy ktoré dostanú v škole do cvč kde to použijeme na materiálne zabezpečenie krúžkovej činnosti ,
 počas prázdnin jesenných zimných a jarných krúžky nie sú, činnosť v CVČ nahradí prázdninový program pre deti, činnosť v CVČ končí v druhom polroku 15. júna 2018 .
 letná činnosť začína prvý júlový týždeň 2018, ponuka je zverejnená v mesiaci máj 2018
 zoznam pravidelnej a nepravidelnej krúžkovej činnosti, školských športových súťaži, olympiád pre aktuálny šk. rok budeme dopĺňať na www.cvclm.edu.sk,
Prihláška tu  (doc)

dopĺňame ponuku krúžkov:
KRASOKORČUĽOVANIE v JL aréna
SOKOLIARSKY,CHOVATEL EXOTICKÝCH ZVIERAT v ZOOKONTAKT
kruzkyOrganizácia šk. roka 2017/18

• • Činnosť v CVČ sa začína 18.septembra 2017 (pondelok)
• Zápis do krúžkov bude prebiehať priebežne počas celého školského roka, prihláškou
• Činnosť v CVČ končí v druhom polroku 15.júna 2018, počas prázdnin jesenných zimných a jarných krúžky nie sú ...činnosť v CVČ nahradí prázdninový program pre deti
• Je možné sa prihlásiť na viac krúžkov.
• Poplatok za jeden krúžok je 2,-€ mesačne pre deti do 15 rokov, nad 15 rokov 3,50 €
(Nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu z podielových daní len na deti od 5 do 15 rokov, krúžky v CVČ sú od 5 rokov....ročník narodenia 2012)
Forma úhrady za krúžok v CVČ: bankovým spojením na č. účtu 8109506001/5600 PRIMA BANKA, do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku.
• Poplatok za 1 záujmový krúžok od 1.1.2012 aj pre starších

Forma úhrady za krúžok v CVČ: bankovým spojením na č. účtu 8109506001/5600 PRIMA BANKA, do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku. Začiatok krúžkovej činnosti v Centre voľného času Liptovský Mikuláš je 21. septembra 2015

Poplatok za 1 záujmový krúžok od 1.1.2012 aj pre starších
Forma úhrady za krúžok v CVČ: bankovým spojením na č. účtu 8109506001/5600 PRIMA BANKA, do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku.
 


 O nás
 Kontakt
 Aktivity
 Odkazy


 © artVRBO 2010